R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl  is hierover meer informatie te vinden. De website geeft aan wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.

 

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.
 
Met het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.
 

Gezamenlijke oproep BC, KNR en slachtoffergroepen

De voorzitters van de Bisschoppenconferentie, KNR, KLOKK, VPKK en MCU hebben in een persbericht mensen die als minderjarige slachtoffer werden van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk opgeroepen zich voor 1 mei 2015 te melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Gezamenlijk-bericht-Kerk-en-slachtoffergroepen 17 maart 2015.pdfGezamenlijk-bericht-Kerk-en-slachtoffergroepen 17 maart 2015.pdf

Hoofd Meldpunt

Per 12 januari 2015 is drs. Jan W. Brenninkmeijer benoemd tot burgemeester van Waalre. Om deze reden heeft de heer Brenninkmeijer zijn functie als Hoofd van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK neergelegd.

Mr. Liesbeth Sanders zal de heer Brenninkmeijer in zijn functie als Hoofd Meldpunt opvolgen en zal deze vervullen in combinatie met die van haar huidige functie, juridisch secretaris van de Klachtencommissie. Wij zijn de heer Brenninkmeijer zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het Meldpunt.

  
Mr. R.H. van de Beeten

Bestuursvoorzitter

Verlenging indieningstermijnen wegens seksueel misbruik in de RK Kerk

Op vrijdag 31 oktober heeft het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de RK Kerk (Meldpunt Seksueel Misbruik RKK) via een advertentie in vier landelijke dagbladen bekendgemaakt, dat de termijn waarbinnen het mogelijk is om klachten in te dienen betreffende verjaarde zaken en tegen overleden personen is verlengd en wel tot en met 30 april 2015. Klaagschriften betreffende die klachten moeten uiterlijk 31 juli 2015 bij het Meldpunt zijn ingediend.
 
De advertentie werd geplaatst in De Telegraaf, De Volkskrant, het AD en dagblad Trouw. 
 
De bekendmaking wordt gedaan met het oog op de uitvoering van het rechterlijk vonnis van 1 oktober 2014, gewezen tegen de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen in het kort geding dat diende op donderdag 18 september 2014. Dit kort geding was aangespannen door het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) tegen de RK Kerk in Nederland inzake de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten over verjaarde gevallen van seksueel misbruik en tegen overleden personen. Op woensdag 1 oktober 2014 deed de rechter uitspraak in dit kort geding.

De uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland luidde dat de Katholieke Kerk het indienen van klachten over seksueel misbruik langer mogelijk moet maken. Het moet tot 1 mei 2015 mogelijk zijn om klachten in te dienen tegen overledenen en inzake verjaard misbruik.

De hieraan aangepaste klachtenregeling is hieronder te vinden. Daarin is eveneens vermeld aan welke eisen een klaagschrift moet voldoen. Een leeg voorbeeld van een klaagschrift vindt u door hier te klikken.

Nieuwe klachtprocedure van kracht m.i.v. 30 oktober 2014:

Nieuw bouwwerk aanpak en preventie seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag van start op 1 juli 2014: 
Naast formele klachtbehandeling nu ook informele klachtbehandeling via mediation mogelijk via het Meldpunt:
Naast mediation via het Meldpunt biedt de Stichting Triptiek ook mediation voor slachtoffers van seksueel misbruik aan. Voor meer informatie over Triptiek verwijzen wij u naar de website waarop u ook een contactformulier vindt: http://stichtingtriptiek.nl

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Welkom op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.
Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich bij ons melden.
Onze organisatie is de stichting Beheer & Toezicht met 4 onderdelen:
  1. Meldpunt, het ‘front office’ waar mensen o.m. een klacht kunnen indienen/of melding maken van seksueel misbruik.
  2. Platform Hulpverlening, waar iemand hulp kan krijgen o.a. van vertrouwenspersonen, of doorverwezen kan worden gespecialiseerde psychologische hulpverlening.
  3. Klachtencommissie, waar klachten behandeld worden.
  4. Compensatiecommissie, waar slachtoffers na behandeling van hun klacht compensatie kunnen aanvragen. 
     
(disclaimer) Het kan zijn dat teksten op deze website enigszins afwijken van de officiële documenten, regels en omschrijvingen. In alle gevallen zijn de officiële teksten geldend.