Wijziging Klachtenprocedure 9 september 2016

De Procedure Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk (hierna: de Klachtenprocedure) is sinds de wijziging van oktober 2014 zo ingericht dat de toepassing ervan op termijn een einde neemt; klachten dienden voor 1 mei 2015 te zijn ingediend en klaagschriften voor 1 augustus 2015, behoudens door de klachtencommissie verschoonbaar geachte termijnoverschrijding. De eindigheid van de regeling is ook benadrukt in artikel 22.8 waarin is bepaald dat herzieningen niet meer kunnen worden ingediend nadat zes maanden zijn verlopen sinds het laatste advies is uitgebracht en artikel 27 dat bepaalt dat de Klachtenprocedure buiten werking treedt na de laatste beslissing op een ingediend herzieningsverzoek. Via artikel 2.2 van de compensatieregeling is ook de werking van die regeling afhankelijk van het einde van de Klachtenprocedure. Hetzelfde geldt voor de mediationregeling die een nadere uitwerking vormt van artikel 7 van de Klachtenprocedure.
 
De behandeling door de klachtencommissie van een aantal zaken waarin tijdig een klaagschrift is ingediend, is aangehouden voor een schikking en wel op de voet van artikel 7, ook in die gevallen waarin het eerste lid daarvan geen grondslag vormde voor de schikkingspoging. Dit leidt tot de onbedoelde consequentie dat het tempo waarin in die zaken geschikt wordt, bepaalt wanneer de regeling een einde neemt. Daarnaast is het wenselijk tijdig duidelijkheid te geven over het begintijdstip van de zes maanden als bedoeld in artikel 22.8, ook in die aangehouden zaken.
 
Gelet op het vorenstaande heeft het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht op 9 september 2016 besloten tot een wijziging van de Klachtenprocedure. De gewijzigde Klachtenprocedure is te raadplegen via deze website onder Klachtencommissie, Documenten.
 
De verwachting is, dat de klachtencommissie rond 1 november a.s. in de laatste niet-aangehouden klachtzaak haar advies zal uitbrengen.
 
Het bovenstaande is ook ter kennis gebracht van de juridisch adviseurs in de aangehouden zaken.
 
Het besluit is te raadplegen via deze link: Besluit wijziging Klachtenprocedure 9 september 2016.pdf

Slotactie

De Rooms Katholieke Kerk heeft op advies van Drs W.J. Deetman besloten een Slotactie te houden voor slachtoffers waarvan de klacht niet gegrond is verklaard. Binnenkort worden daarover brieven verzonden.
 
Het Platform Hulpverlening is beschikbaar voor slachtoffers die een gesprek met een vertrouwenspersoon op prijs stellen of met de aan het Platform verbonden psychologen; zij kunnen ook helpen bij doorverwijzing naar passende hulpverlening.
 

Het Meldpunt is niet bij de Slotactie betrokken. Zie voor verdere informatie de website www.onderzoekrk.nl

 

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

 Welkom op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Onze organisatie is de stichting Beheer & Toezicht met 4 onderdelen:
  1. Meldpunt, het ‘front office’.
  2. Platform Hulpverlening, waar iemand hulp kan krijgen o.a. van vertrouwenspersonen, of doorverwezen kan worden gespecialiseerde psychologische hulpverlening.
  3. Klachtencommissie, waar klachten behandeld worden.
  4. Compensatiecommissie, waar slachtoffers na behandeling van hun klacht compensatie kunnen aanvragen.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl  is hierover meer informatie te vinden. De website geeft aan wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.

 

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.
 
Met het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

 

(disclaimer) Het kan zijn dat teksten op deze website enigszins afwijken van de officiële documenten, regels en omschrijvingen. In alle gevallen zijn de officiële teksten geldend.