Persbericht 30 november 2015

Behandeling klachten slachtoffers misbruik R. K.- Kerk in 2016 afgerond

De Klachtencommissie  voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R. K.- Kerk verwacht dat  1 september 2016 alle zaken zijn afgehandeld. Er zijn nog 211 zaken in behandeling. Voor 31 slachtoffers wordt nog dit jaar een zitting gehouden. Er zijn in de regel 6 zittingen per week.

Bij gegrond verklaring kunnen slachtoffers een beroep doen op compensatie. De Compensatiecommissie verwacht dat ongeveer 150 slachtoffers dat ook zullen doen. Eind 2016 zullen allen een uitspraak hebben ontvangen. Het werk van beide commissies zit er dan op. De hulpverlening aan slachtoffers gaat echter door. Die kunnen een beroep blijven doen op het aanbod van gespecialiseerde hulp van het Platform Hulpverlening voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R. K.- Kerk.
 
3650 meldingen
Vanaf voorjaar 2010, toen de stroom meldingen begon, tot 1 november dit jaar hebben zich in totaal 3650 mensen gemeld. 1554 van hen lieten het om allerlei redenen daar bij, ondanks uitnodigingen hun melding om te zetten in een klacht. 2096 slachtoffers dienden wel een klacht in. Dat kon tot 1 mei bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK en 200 mensen hebben dat vlakvoor de sluitingstijd nog gedaan. Hun klaagschriften worden nu beoordeeld.
Er werden 240 klachten ingetrokken en in 270 zaken is een schikking getroffen. 70 Zaken zijn aangehouden o.m. vanwege mediation. Andere klachten zijn niet behandeld bijvoorbeeld vanwege niet ontvankelijkheid of overlijden van slachtoffers.
 
900 klachten gegrond
Zodoende zijn ruim 1700 klachten afgerond, na een zitting, meestal in aanwezigheid van het slachtoffer. In 900 zaken is een geheel of gedeeltelijke gegrond verklaring (71%) uitgesproken. In 270 zaken was de uitspraak niet gegrond (21%), veelal door gebrek aan steunbewijs. Voor deze slachtoffers heeft de R. K. – Kerk een slotactie opgezet om hen alsnog genoegdoening en compensatie te bieden.
 
compensatie
Slachtoffers kunnen bij gegrond verklaring van hun klacht door de Klachtencommissie een compensatie aanvragen. Er zijn 5 categorieën van compensatie al naar gelang de ernst van het misbruik. Tot 1 november hebben 794 slachtoffers zo’n aanvraag ingediend. In 669 zaken is een uitspraak gedaan. Daarvan waren er 4 niet ontvankelijk. In categorie 1 kregen 18 slachtoffers een compensatie, 97 in categorie 2, 215 in 3, 69 in 4 en 266 in categorie 5. Die laatste categorie kent een maximum van 100.000 euro.
Totaal is aan compensatie nu ruim 20 miljoen euro uitgekeerd. Omdat het voor slachtoffers soms moeilijk is alle gegevens voor onderbouwing van de aanvraag op tijd rond te krijgen, is er uitstel mogelijk. Mede daarom zal de Compensatiecommissie pas eind 2016 klaar zijn.

Slotactie

De Rooms Katholieke Kerk heeft op advies van Drs W.J. Deetman besloten een Slotactie te houden voor slachtoffers waarvan de klacht niet gegrond is verklaard. Binnenkort worden daarover brieven verzonden.
 
Het Platform Hulpverlening is beschikbaar voor slachtoffers die een gesprek met een vertrouwenspersoon op prijs stellen of met de aan het Platform verbonden psychologen; zij kunnen ook helpen bij doorverwijzing naar passende hulpverlening.
 

Het Meldpunt is niet bij de Slotactie betrokken. Zie voor verdere informatie de website www.onderzoekrk.nl

Jaarverslag 2014 

Het jaarverslag 2014 kunt u raadplegen onder "Documenten".

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

 Welkom op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Onze organisatie is de stichting Beheer & Toezicht met 4 onderdelen:
  1. Meldpunt, het ‘front office’.
  2. Platform Hulpverlening, waar iemand hulp kan krijgen o.a. van vertrouwenspersonen, of doorverwezen kan worden gespecialiseerde psychologische hulpverlening.
  3. Klachtencommissie, waar klachten behandeld worden.
  4. Compensatiecommissie, waar slachtoffers na behandeling van hun klacht compensatie kunnen aanvragen.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl  is hierover meer informatie te vinden. De website geeft aan wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.

 

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.
 
Met het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.
 

Naast formele klachtbehandeling ook informele klachtbehandeling via mediation mogelijk via het Meldpunt:

Naast mediation via het Meldpunt biedt de Stichting Triptiek ook mediation voor slachtoffers van seksueel misbruik aan. Voor meer informatie over Triptiek verwijzen wij u naar de website waarop u ook een contactformulier vindt: http://stichtingtriptiek.nl

 

(disclaimer) Het kan zijn dat teksten op deze website enigszins afwijken van de officiële documenten, regels en omschrijvingen. In alle gevallen zijn de officiële teksten geldend.